Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

         MP 39 SERVICE CO.,LTD. เป็นบริษัทฯ ตัวแทนนำเข้า และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจำพวกชิ้นส่วน
อะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่าง ๆ จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงงานไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง ของประเทศหลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก และกลุ่ม
อุตสาหกรรม Food and Beverage และบริษัทในเครือบุญรอดบริเวอรี่ เป็นต้น

 • SWITCHES

 • SWITCHES

 • TRANSMITTERS

 • TRANSMITTERS

 • INDICATORS

 • INDICATORS

 • SWITCHES

 • SWITCHES

 • TRANSMITTERS

 • TRANSMITTERS

 • INDICATORS

 • INDICATORS

 • SWITCHES

 • SWITCHES

 • TRANSDUCER

 • TRANSDUCER

 • TRANSMITTERS

 • TRANSMITTERS

 • RTD.+TEMPGAUGE

 • RTD.+TEMPGAUGE

 • THERMOCOUPLE+SENSOR

 • THERMOCOUPLE+SENSOR

 • SWITCHES

 • SWITCHES